TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

การประชุมคณะกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง
27 ส.ค. 2562
157

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13