TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจไทย ก.ค.2562 และดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค ส.ค.2562
28 ส.ค. 2562
105

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายพิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจไทย ได้แก่ (1) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนกรกฎาคม 2562 (2) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังภูมิภาคประจำเดือนกรกฎาคม 2562 (3) ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (RSI) ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม2562

 

 

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5