TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

ธอส.เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในโครงการ “1 อาชีพ 1 ชุมชน เพื่อความยั่งยืน”
23 ส.ค. 2562
26

นายนรินทร์ กัลยาณมิตร รองปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการธนาคาร พร้อมคณะกรรมการธนาคาร นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในโครงการ “1 อาชีพ 1 ชุมชนเพื่อความยั่งยืน” ของธนาคารฯ ณ ชุมชนวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่เพื่อเรียนรู้การปลูกสับปะรด และชมการสาธิตการปลูกสับปะรดสายพันธุ์ต่างๆ พร้อมรับฟังบรรยายจากผู้นำชุมชนวังก์พง และในปี 2562 ธนาคารได้สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมให้แก่โครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ ตำบลวังก์พง เป็นจำนวนทั้งสิ้น 685,600 บาท เพื่อก่อสร้างศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (โรงเรือนเพื่อเพาะเลี้ยงพันธุ์กวาง) ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR ของธนาคาร ซึ่งธนาคารให้ความสำคัญและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการดำเนินงานตามภารกิจหลักในการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแก่ประชาชน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562

 

 

 

gallery-0
gallery-1