TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย กรมศุลกากร
5 ก.ย. 2562
164

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกรมศุลกากร และมอบนโยบาย โดยมีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมผู้บริหารให้การต้อนรับ และสรุปผลการปฏิบัติงานของศุลกากร ณ ห้องประชุมภาสกรวงศ์ ชั้น 2 อาคาร 1 กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14
gallery-15
gallery-16