TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

การประชุมแนวทางขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนา Startup แบบบูรณาการ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจเริ่มต้น
9 ก.ย. 2562
101

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมแนวทางขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนา Startup แบบบูรณาการ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจเริ่มต้น โดยมี นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย ณ ห้องดวงกมล โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5