TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

พิธีมอบโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
13 ก.ย. 2562
910

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีนายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14
gallery-15
gallery-16
gallery-17
gallery-18
gallery-19
gallery-20
gallery-21
gallery-22
gallery-23
gallery-24
gallery-25
gallery-26
gallery-27
gallery-28
gallery-29
gallery-30
gallery-31
gallery-32
gallery-33
gallery-34
gallery-35
gallery-36
gallery-37
gallery-38
gallery-39
gallery-40