TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

ประชุมคณะกรรมการร้านกาชาดกระทรวงการคลัง ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2562
17 ต.ค. 2562
181

นางศิริวัลย์ แก้วมูลเนียม รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร้านกาชาดกระทรวงการคลัง ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562

 

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14
gallery-15
gallery-16