TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

แถลงข่าวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2562 ระยะที่ 2
22 ต.ค. 2562
133

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แถลงข่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562 ระยะที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจต่อจากการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก และประสบความสำเร็จด้วยดี ประกอบกับประเทศไทยยังคงต้องเผชิญปัจจัยเสี่ยงภายในประเทศและปัจจัยเสี่ยงภายนอกประเทศ ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงได้มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562ระยะที่ 2 ประกอบด้วย 4 มาตรการ คือ 1. มาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ “ชิมช้อปใช้” 2. มาตรการลดภาระให้กับผู้ซื้อที่อยู่อาศัย 3. มาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และ 4. มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ 2562 ไปพลางก่อน (Front Load) ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8