TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

การประชุมมอบนโยบายด้านการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2 ธ.ค. 2562
135

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายด้านการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14