TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2562
3 ธ.ค. 2562
103

นางศิริวัลย์ แก้วมูลเนียม รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2562 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13