TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

การประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 1/2563
6 ม.ค. 2563
315

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14
gallery-15
gallery-16
gallery-17
gallery-18
gallery-19
gallery-20
gallery-21
gallery-22
gallery-23
gallery-24