TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 3/2563
25 มี.ค. 2563
491

นายจำเริญ โพธิยอด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 3/2563 โดยมีนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10