TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

กรมสรรพสามิตมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโควิด-19
2 มิ.ย. 2563
214

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต มอบถุงยังชีพแก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางเขน กรุงเทพฯ ได้แก่ ชุมชนสดใส ชุมชนพลังสามัคคี และชุมชนอยู่เจริญ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 500 ชุด ซึ่งการมอบถุงยังชีพครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก นายอรรถเศรษฐ์ เพชรมีศรี ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายสมบัติ วรสินวัฒนา ผู้อำนวยการเขตบางเขน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางเขน มาช่วยอำนวยความสะดวกจัดระเบียบตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม ( Social Distancing) ณ วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7