TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

การประชุมหารือ “โครงการก้าวต่อไป เราไม่ทิ้งกัน”
25 มิ.ย. 2563
403

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมหารือ “โครงการก้าวต่อไป เราไม่ทิ้งกัน” โดยมีผู้แทนจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13