TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

กระทรวงการคลัง ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี... เราสร้างไปด้วยกัน”
28 ก.ค. 2563
560

นายจำเริญ โพธิยอด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา“ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี... เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ ท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12