TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

ตรวจราชการ จ.ศรีสะเกษ
2 ก.ย. 2563
780

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังในจังหวัดศรีสะเกษ โดยประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุม 701 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3