TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

การประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
16 ต.ค. 2563
635

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14
gallery-15
gallery-16
gallery-17
gallery-18
gallery-19
gallery-20
gallery-21
gallery-22
gallery-23
gallery-24