article

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง
2 พ.ย. 2563
icon 463

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11