article

รมว.คลังตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชน จ.ศรีสะเกษ
19 พ.ย. 2563
icon 128

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 บ้านโคก ตำบลโคกจาน ซึ่งร่วมกันผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี รวมถึงการแปรรูปข้าวเป็นข้าวสาร ข้าวกล้อง ข้าวกล้องงอกเพื่อเพิ่มมูลค่า พร้อมทั้งเป็นจุดจำหน่ายปัจจัยการผลิตให้สมาชิกในกลุ่มและเกษตรกรในชุมชน ปัจจุบันมีสมาชิก 116 คน พื้นที่การผลิตรวมกว่า 4,000 ไร่ โดย ธ.ก.ส. ให้การสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน การเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายเพื่อให้ความรู้และยกระดับเป็นชุมชนต้นแบบ โดยมี  นายสุรชัย รัศมี รองผู้จัดการ รักษาการแทนผู้จัดการ ธ.ก.ส. ผู้บริหาร และพนักงาน ให้การต้อนรับ ณ พื้นที่อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14
gallery-15