article

ตรวจราชการ จ.สมุทรสาคร
22 ก.พ. 2564
icon 332

นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันทน์ชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังในท้องที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) ณ ห้องประชุมสำนักตรวจสอบและประเมินผล กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4