article

การประชุมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ครั้งที่่ 2/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
18 ต.ค. 2564
icon 387

นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการประชุมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11