article

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการสลากการกุศล ครั้งที่ 1/2564
18 ต.ค. 2564
icon 426

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการสลากการกุศล ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะรองประธานคณะกรรมการฯ นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิตและประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ในฐานะกรรมการฯ นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ในฐานะกรรมการและเลขานุการฯ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564

 

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12