article

การประชุมประเด็นหารือแนวทางการควบคุมอัตราเงินเฟ้อรวมถึงการใช้เงิน พรก. มาบรรเทาเยียวยาประชาชนในช่วงรอยต่อ
14 ม.ค. 2565
icon 282

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมประเด็นหารือแนวทางการควบคุมอัตราเงินเฟ้อรวมถึงการใช้เงิน พรก. มาบรรเทาเยียวยาประชาชนในช่วงรอยต่อ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11