article

ปลัดกระทรวงการคลังลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน จ.แม่ฮ่องสอน
22 ม.ค. 2565
icon 544

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง และนางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจกรมบัญชีกลางและนโยบายกระทรวงการคลังที่ได้รับมอบหมาย และโครงการขอรับการจัดสรรตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยมีนางสาววาสนา สมมุติ คลังเขต 5 นายวรสิทธิ์ จาตุรัตน์ คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับและร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังใหม่) ทั้งนี้ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่และบ้านพักข้าราชการ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรสังกัดกระทรวงการคลัง ได้แก่ สรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน สรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน และสำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2565

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11