article

แถลงข่าวกระทรวงการคลังพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APEC FMM ครั้งที่ 29 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปี 2565
21 ก.พ. 2565
icon 1312

นายพรชัย  ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวกระทรวงการคลังพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค (APEC Finance Ministers’ Meeting: APEC FMM) ครั้งที่ 29 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปี 2565 “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล มุ่งสู่การเงินการคลังยั่งยืน” ทั้งนี้ ในปี 2565 ประเทศไทยดำรงตำแหน่งเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค โดยได้กำหนดหัวข้อหลัก “Open. Connect. Balance.” หรือ “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” ซึ่งจะคำนึงถึงการสร้างภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกในบริบทโลกหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่เข้มแข็ง เปิดกว้าง เชื่อมโยง และสมดุล สนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในทุกมิติผ่านแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว หรือ Bio-Circular-Green (BCG) Economy Model ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

 

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5