article

การประชุมรายงานผลการตรวจราชการของคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังภาพรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2
1 ส.ค. 2565
icon 395

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมรายงานผลการตรวจราชการของคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังภาพรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2 ( มกราคม - มีนาคม 2565) ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12