article

การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 4/2565
20 ก.ย. 2565
icon 217

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 4/2565 เพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ โครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม และโครงการอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 อาคาร ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีนางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Team) ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6