article

กล่าวถ้อยแถลงระหว่างการประชุม Business Session ในการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย
29 ก.ย. 2565
icon 364

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้กล่าวถ้อยแถลงระหว่างการประชุม Business Session ในการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 55 ช่วงที่ 2 ในฐานะผู้ว่าการของประเทศไทย

#ADBAnnualMeeting

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3