article

ตรวจราชการ จ.กาฬสินธุ์ และ จ.ร้อยเอ็ด
25 ม.ค. 2566
icon 138

นายปิยกร อภิบาลศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประชุมตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายและผลการดำเนินงานตามมาตรการ แผนงาน โครงการของกระทรวงการคลังและรัฐบาล รวมทั้งปัญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังในจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดร้อยเอ็ด โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) ณ ห้องประชุมชั้น 7 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3