article

ตรวจราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัมพันธวงศ์
25 ม.ค. 2566
icon 179

นางชลิดา พันธ์กระวี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจราชการเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกรมสรรพากร กระทรวงการคลังและรัฐบาล รวมทั้งปัญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัมพันธ์วงศ์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4