article

ตรวจราชการ จ.พระนครศรีอยุธยา
3 ก.พ. 2566
icon 304

นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประชุมตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายและผลการดำเนินงานตามมาตรการ แผนงาน โครงการของกระทรวงการคลังและรัฐบาล รวมทั้งปัญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจใฝสังกัดกระทรวงการคลังในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) ณ ห้องประชุมชั้น 7 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

gallery-0
gallery-1
gallery-2