article

ตรวจราชการ จ.ร้อยเอ็ด
18 มี.ค. 2566
icon 187

นายปิยกร อภิบาลศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังในจังหวัดร้อยเอ็ด ในการนี้ ได้เยี่ยมคารวะนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และประชุมร่วมกับภาคเอกชนเพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง พร้อมนี้ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของบุคลากร และตรวจเยี่ยมจุดตรวจสอบผลและยืนยันตัวตนและยื่นอุทธรณ์ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14