article

การประชุม APEC FMM อย่างไม่เป็นทางการ
13 พ.ย. 2566
icon 630

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค (APEC Finance Ministers’ Meeting: APEC FMM) อย่างไม่เป็นทางการ  โดยมี H.E. Janet L.Yellen รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา เป็นประธานการประชุม ซึ่งได้มีการหารือในประเด็นสถานการณ์เศรษฐกิจของภูมิภาคในปัจจุบัน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของการดำเนินนโยบายการเงินการคลังในปัจจุบันและมุมมองต่อแนวทางการดำเนินนโยบายในอนาคตเพื่อสอดรับกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของภูมิภาคที่เปลี่ยนแปลงไป จากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมประชุมหารือทวิภาคีกับ H.E. Ji-young Choi รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการเงิน สาธารณรัฐเกาหลี และ H.E. Indranee Thurai Rajah รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนที่สอง สาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อหารือถึงแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน ณ นครซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 (ตามเวลามาตรฐานแปซิฟิก)

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3