article

โครงการฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกระทรวงการคลัง (ย้อนหลัง)
15 ม.ค. 2563
icon 705

โครงการฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกระทรวงการคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการอบรมศิลปะการใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูลในยุคดิจิทัล (Art of Data Science)

ด้วยกระทรวงการคลังได้จัดให้มีการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในโครงการอบรมศิลปะการใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูลในยุคดิจิทัล (Art of Data Science) เพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ Big Data และ Data Science เพื่อพัฒนาต่อยอดความรู้ของบุคลากรให้มีองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการประยุกต์ใช้งานที่เหมาะสมกับองค์กรต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร โดยมีเป้าประสงค์ให้บุคลากรมีความรู้และความสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม

จำนวน 30 คน

ระยะเวลาการอบรม

วันที่ 26-29 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น.

สถานที่อบรม/ดูงาน

ห้องอุบลชาติ ชั้น 3 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

รายละเอียด

แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อเข้าร่วมโครงการอบรม

ประกาศรายชื่อ

 

กำหนดส่งรายชื่อ : ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2562

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

1. ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวในสายงานด้านคอมพิวเตอร์ ในสังกัดกระทรวงการคลัง
2. เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนำเกี่ยวกับ Big Data เข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์กร
3. เป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการฝึกอบรม และมีเวลาฝึกอบรมตามกำหนดเวลา

โครงการอบรมเทคนิคการทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing)

ด้วยกระทรวงการคลังได้จัดให้มีการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในโครงการอบรมเทคนิคการทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของกระทรวงการคลัง ศึกษาแนวทางและวิธีการพัฒนาโปรแกรมอย่างมีระเบียบแบบแผน เรียนรู้วิธีการบริหารจัดการเพื่อให้การพัฒนาโปรแกรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร โดยมีเป้าประสงค์ให้บุคลากรมีความรู้และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม

จำนวน 30 คน

ระยะเวลาการอบรม

วันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00–16.00 น.

สถานที่อบรม/ดูงาน

สถาบันวิทยาการ สวทช. อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อ

รายละเอียดการเดินทางและบัตรจอดรถยนต์

กำหนดส่งรายชื่อ : ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 1. ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างในสายงานด้านคอมพิวเตอร์หรือปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 2. เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในการเรื่องการเขียนโปรแกรม
 3. เป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับระบบข้อมูล
 4. เป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการฝึกอบรม และมีเวลาฝึกอบรมตามกำหนดเวลาในแต่ละหลักสูตร
โครงการอบรม IT Application Audit Process

ด้วยกระทรวงการคลังได้จัดให้มีการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในโครงการอบรม IT Application Audit Process มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีความรู้และความในการตรวจสอบ การประเมินความเสี่ยง การติดตาม และประเมินผลระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร โดยมีเป้าประสงค์ให้บุคลากรมีความรู้และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม

จำนวน 40 คน

ระยะเวลาการอบรม

รุ่นที่ 1 จำนวน 20 คน วันที่ 3-6 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00–16.00 น.
รุ่นที่ 2 จำนวน 20 คน วันที่ 1-4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00–16.00 น.

สถานที่อบรม/ดูงาน

สถาบันวิทยาการ สวทช. อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อ รุ่นที่1

ประกาศรายชื่อ รุ่นที่2

รายละเอียดการเดินทางและบัตรจอดรถยนต์

กำหนดส่งรายชื่อ : ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 1. ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำในสายงานด้านตรวจสอบหรือสายงานด้านคอมพิวเตอร์
 2. เป็นผู้มีความสนใจด้านการตรวจสอบภายในและตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. เป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการฝึกอบรม และมีเวลาฝึกอบรมตามกำหนดเวลาในแต่ละหลักสูตร
โครงการอบรมการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้เครื่องมือไอทีสมัยใหม่

ด้วยกระทรวงการคลังได้จัดให้มีการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในโครงการอบรมการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้เครื่องมือไอทีสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้สามารถใช้เครื่องมือไอทีสมัยใหม่และซอฟแวร์ต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้ว ยังทำให้เกิดระบบการทำงานแบบ Anytime Anywhere และ AnyDevice อย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร โดยมีเป้าประสงค์ให้บุคลากรมีความรู้และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม

จำนวน 35 คน

ระยะเวลาการอบรม

วันที่ 17–18 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00–16.00 น.

สถานที่อบรม/ดูงาน

อาคารเดอะคอนเน็คชั่น ลาดพร้าว (แยกรัชดา-ลาดพร้าว) ถนนลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อ

รายละเอียดสถานที่ฝึกอบรม

กำหนดส่งรายชื่อ : ภายในวันที่ 9 เมษายน 2562

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 1. ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดกระทรวงการคลัง
 2. เป็นผู้มีความรู้เบื้องต้นทาง IT สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
 3. เป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการฝึกอบรม และมีเวลาฝึกอบรมตามกำหนดเวลาในแต่ละหลักสูตร
โครงการอบรม IT รักษ์โลก

ด้วยกระทรวงการคลังได้จัดให้มีการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในโครงการอบรม IT รักษ์โลก เพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญและบทบาทของ IT เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน การสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนด้วย IT ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร โดยมีเป้าประสงค์ให้บุคลากรมีความรู้และความสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม

จำนวน 80 คน

ระยะเวลาการอบรม

 • รุ่นที่ 1 จำนวน 40 คน วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00–16.00 น.
 • รุ่นที่ 2 จำนวน 40 คน วันที่ 28-30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00–16.00 น.

สถานที่อบรม/ดูงาน

 • โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร
 • ศึกษาดูงานที่บริษัท ไมโครซอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท SCG Experience จำกัด (ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

รายละเอียด

แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อเข้าร่วมโครงการอบรม

ประกาศรายชื่อ รุ่นที่1

ประกาศรายชื่อ รุ่นที่2 (ห้องมรกต ชั้น3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร)

กำหนดส่งรายชื่อ : ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2562

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 1. ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดกระทรวงการคลัง
 2. เป็นผู้มีความรู้เบื้องต้นทาง IT
 3. เป็นผู้มีความสนใจที่จะใช้ IT เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 4. เป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการฝึกอบรม และมีเวลาฝึกอบรมตามกำหนดเวลาในแต่ละหลักสูตร
โครงการฝึกอบรม Digital literacy  กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ได้มีมติเห็นชอบ ในหลักการร่าง แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล เพื่อให้ใช้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนภาครัฐโดยให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เร่งพัฒนาตนเองและสนับสนุนการพัฒนาผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง และ ให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐองค์กรกลางบริหารงานบุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ ให้มีการนำร่างแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลดังกล่าวไปปรับใช้ในการพัฒนาและเสริมสร้างกำลังคนในสังกัด

นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้มีแนวทางพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ในทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ในมิติที่ 1 รู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยีเป็น (Digital Literacy) ซึ่งได้ให้ความหมายของ Digital literacy คือ ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital literacy หมายถึง ทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทำงานร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมความสามารถ 4 มิติ ได้แก่

 1. การใช้ (Use)
 2. เข้าใจ (Understand)
 3. การสร้าง (create)
 4. เข้าถึง (Access) เทคโนโลยีดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนั้น ได้แบ่งประเภทของทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทั้ง 9 ด้าน ได้แก่

 1. การใช้งานคอมพิวเตอร์
 2. การใช้โปรแกรมประมวลคำ
 3. การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล
 4. การใช้งานอินเตอร์เน็ต
 5. การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ
 6. การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์
 7. การใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย
 8. การใช้โปรแกรมการนำเสนอผลงาน
 9. การใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย

รวมทั้งแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐกำหนดให้ ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หน่วยงานที่มีภารกิจด้านการจัดฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้รวมทั้งจัดดำเนินการเพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐแต่ละกลุ่มได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลตามที่
ก.พ. จะกำหนด

กระทรวงการคลังจึงมีนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถด้าน DIGITAL LITERACY ให้สามารถใช้ปฏิบัติงานในทุกส่วนราชการในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มพูนและพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรของกระทรวง การคลังให้มีความรู้ทางด้าน DIGITAL LITERACY และสามารถนำวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและการบริหารงานของหน่วยงานต่างๆ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะเป็นศูนย์พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังด้าน DIGITAL LITERACY จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมวิชาการด้าน DIGITAL LITERACY ให้แก่เจ้าหน้าที่ของกระทรวงการคลัง โดยได้จัดให้มีการฝึกอบรมเป็นประจำทุกปี

โดยประกอบด้วย 10 หลักสูตรวิชา ดังนี้

ลำดับที่ ชื่อหลักสูตร วันที่
1. การสร้าง INFOGRAPHIC ในยุค DIGITAL CONTENT 18-22 มีนาคม 62
2. การออกแบบและจัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access 25-29 มีนาคม 62
3. การใช้งานโปรแกรม Office ด้วย Google Drive (Google Docs) 1 เมษายน 62
4. การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office 2016 22-26 เมษายน 62
5. เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม PowToon 22-24 พฤษภาคม 62
6. การสร้างเว็บไซต์แบบมืออาชีพด้วย WordPress 27-29 พฤษภาคม 62
7. การสร้างแบบสำรวจอัจฉริยะ ด้วย Google Form 30 พฤษภาคม 62
8. Microsoft PowerPoint 2016 11-13 มิถุนายน 62
9. Functional & Data Analytics Using Microsoft Excel 24-25  มิถุนายน 62
10. การเขียนโปรแกรมด้วย Excel VBA 26-28 มิถุนายน 62

รายละเอียด

ตารางการฝึกอบรม

ใบสมัคร

ประกาศรายชื่อ

กำหนดส่งรายชื่อ : ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 1. เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในสังกัดกระทรวงการคลัง
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาเบื้องต้นอย่างน้อยระดับ ปวช. ขึ้นไป
 3. เป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการฝึกอบรม และมีเวลาฝึกอบรมตามกำหนดเวลาในแต่ละหลักสูตร
 4. เป็นผู้เตรียมตัวปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเป็นผู้ต้องการพัฒนาเพิ่มเติมความรู้