article

โครงการฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
20 เม.ย. 2564
icon 789
 
**แจ้งเลื่อนการฝึกอบรม เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงการคลังจึงจำเป็นต้องเลื่อนการฝึกอบรม จนกว่าการแพร่ระบาดของโรคจะคลี่คลายลง

 

โครงการฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กระทรวงการคลังมีนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถด้าน DIGITAL LITERACY ให้สามารถใช้ปฏิบัติงานในทุกส่วนราชการในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มพูนและพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรของกระทรวง การคลังให้มีความรู้ทางด้าน DIGITAL LITERACY และสามารถนำวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและการบริหารงานของหน่วยงานต่างๆ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะเป็นศูนย์พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังด้าน DIGITAL LITERACY จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมวิชาการด้าน DIGITAL LITERACY ให้แก่เจ้าหน้าที่ของกระทรวงการคลัง โดยได้จัดให้มีการฝึกอบรมเป็นประจำทุกปี

โดยโครงการฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 13 หลักสูตรวิชา ดังนี้

ลำดับ

ที่

หลักสูตรวิชา

รหัสวิชา

ระยะเวลา

จำนวน

วัน

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

1.

ถ่ายภาพและแต่งภาพแบบมืออาชีพด้วยสมาร์ทโฟน รุ่นที่ 1

PT640001

17-18 พฤษภาคม 2564 **

2

20

2

Microsoft Office 365 รุ่นที่ 1

MS640001

19-21 พฤษภาคม 2564 **

3

20

3.

ถ่ายภาพและแต่งภาพแบบมืออาชีพด้วยสมาร์ทโฟน รุ่นที่ 2

PT640002

24-25 พฤษภาคม 2564 **

2

20

4.

ตัดต่อวีดีโอแบบมืออาชีพด้วยสมาร์ทโฟน รุ่นที่ 1

DS640001

27-28 พฤษภาคม 2564 **

2

20

5.

Microsoft Office 365 รุ่นที่ 2

MS640002

31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2564 **

3

20

6.

ตัดต่อวีดีโอแบบมืออาชีพด้วยสมาร์ทโฟน รุ่นที่ 2

DS640002

7-8 มิถุนายน 2564 **

2

20

7.

ออกแบบกราฟิกด้วย Adobe Illustrator

DS640003

9-11 มิถุนายน 2564 **

3

20

8.

Google Data Studio

AC640001

14-16 มิถุนายน 2564 **

3

20

9.

เทคนิคการสร้างระบบงานเชื่อมต่อ  Line Application

AC640002

21-24 มิถุนายน 2564 **

4

20

10

Analyzing Data with Power BI

AC640003

28-30 มิถุนายน 2564 **

3

20

11.

การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น

AC640004

5-9 กรกฎาคม 2564 **

5

20

12.

Artificial Intelligence (AI)

PG640001

12-14 กรกฎาคม 2564 **

3

20

13.

Angular Framework

PG640002

19-23 กรกฎาคม 2564 **

5

20

 

 

**แจ้งเลื่อนการฝึกอบรม เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงการคลังจึงจำเป็นต้องเลื่อนการฝึกอบรม จนกว่าการแพร่ระบาดของโรคจะคลี่คลายลง

 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

1. เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดกระทรวงการคลัง
2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาเบื้องต้นอย่างน้อยระดับ ปวช. ขึ้นไป
3. เป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการฝึกอบรม และมีเวลาฝึกอบรมตามกำหนดเวลาในแต่ละหลักสูตร
4. เป็นผู้เตรียมตัวปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเป็นผู้ต้องการพัฒนาเพิ่มเติมความรู้

ข่าวฝึกอบรมย้อนหลัง