seach

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง rss
19 มิ.ย. 2563
icon57
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการเงินการคลังเพื่อรองรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
17 เม.ย. 2563
icon157
รายละเอียดแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม)
14 ก.พ. 2563
icon172
รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)
15 ต.ค. 2562
icon241
(1.บํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์/ 2.บริการรักษาความปลอดภัยบริเวณกลุ่มอาคารกระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน/3.บํารุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และทําความสะอาดพื้นถนน /4.ทําความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง และอาคารกีฬา ๑๐๐ ปีฯ )
15 ต.ค. 2562
icon165
(1.GFMIS (Operation Maintenance OM) / 2. ระบบข่าวในประเทศและข่าวต่างประเทศ / 3. ระบบ Internet ความเร็วสูง / 4. บํารุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง/5.Data Center)
15 ต.ค. 2562
icon167
(1. รปภ. ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก จังหวัดปทุมธานี / 2. Tax Single Sign On (Tax SSO)/ 3. บํารุงรักษาซอฟแวร์ SAP / 4. วงจรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลางกระทรวงการคลัง / 5. วงจรสื่อสารความเร็วสูงของระบบ GFMIS)