seach

แถลงข่าว rss
11 ส.ค. 2565
icon39
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ได้ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2565 โดยมีมติเห็นชอบการกำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
11 ส.ค. 2565
icon3
สบน. จะเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข รอบพิเศษ วงเงินรวม 21,000 ล้านบาท เพื่อจำหน่ายให้กับประชาชนจำนวน 20,000 ล้านบาท และนิติบุคคลที่ไม่แสวงหาผลกำไรจำนวน 1,000 ล้านบาท โดยจำหน่ายให้เฉพาะผู้ที่ไม่ได้รับจัดสรรพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข ในรอบจำหน่ายเดือนมิถุนายน 2565
1 ส.ค. 2565
icon17
กระทรวงการคลัง เตือนภัย เว็บไซต์ปลอม ระวังเว็บไซต์แอบอ้างจากกระทรวงกรคลัง หลังตรวจสอบพบมีเว็บไซด์กระทรวงการคลังปลอม ใช้ชื่อโดเมนว่า “https://acwc9.com/” ซึ่งเป็นการเลียนแบบ/ปลอมเว็บไซต์ หรือฟิชชิง (Phishing) ที่มาในรูปแบบของการปลอมหน้าเว็บไซด์กระทรวงการคลัง รวมถึงการปลอมอีเมล์ของกระทรวงการคลัง และได้พบการร้องเรียนจากประชาชนผ่านเพจ Facebook กระทรวงการคลัง (https://www.facebook.com/MoFNewsStationThailand) ว่ามีการหลอกลวงทาง application Line เพื่อให้ประชาชนกด Link เข้าสู่เว็บไซด์กระทรวงการคลังปลอมดังกล่าว โดยอ้างว่าการยื่นภาษีมีปัญหา หรือมีการค้างชำระ
26 ก.ค. 2565
icon94
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 รับทราบและอนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 20/2565 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบโครงการ ดังต่อไปนี้ (1) โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5 (โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรฯ ระยะที่ 5) (2) โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 (โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือฯ ระยะที่ 3) และ (3) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ตามที่กระทรวงการคลังโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเสนอ เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่กลุ่มที่มีความเปราะบางทางด้านรายได้ ทรัพย์สิน และหนี้สิน และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ตลอดจนเพื่อรักษาแรงกระตุ้นทางเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายภาคครัวเรือนและฟื้นฟูเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องในช่วงปลายปี 2565 ผ่านการเพิ่มอุปสงค์การบริโภคภายในประเทศ ซึ่งจะช่วยทำให้ผู้ประกอบการมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการ และลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน โดยประชาชนสามารถเลือกเข้าร่วมโครงการได้เพียง 1 โครงการ
26 ก.ค. 2565
icon51
“เศรษฐกิจไทยปี 2565 คาดว่าจะขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.5 ต่อปี โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศและภาคการท่องเที่ยว อย่างไรก็ดียังต้องติดตามผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครนและนโยบายการเงินของประเทศเศรษฐกิจหลักอย่างใกล้ชิด”
26 ก.ค. 2565
icon22
นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง และนายพิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนกรกฎาคม 2565 จากการประมวลผลข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจรายจังหวัดจากสำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค พบว่า “ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค เดือนกรกฎาคม 2565 แสดงถึงความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคตะวันออกและภาคตะวันตก จากความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนขยาย และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง”
25 ก.ค. 2565
icon28
ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565) รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น จำนวน 1,878,346 ล้านบาท ในขณะที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 2,434,146 ล้านบาท โดยรัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล จำนวน 621,075 ล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 587,915 ล้านบาท
25 ก.ค. 2565
icon29
ในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 – มิถุนายน 2565) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ จำนวน 1,857,524 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 111,208 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.4 และ สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6.4
12 ก.ค. 2565
icon31
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง ปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 5 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ถึง 20 กันยายน 2565 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจในช่วงที่ระดับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกยังคงทรงตัวในระดับสูง
12 ก.ค. 2565
icon43
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องเพื่อช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งสนับสนุนการใช้จ่ายและส่งเสริมการจ้างงาน