seach

แถลงข่าว rss
27 เม.ย. 2565
icon14
ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนเมษายน 2565 จากการประมวลผลข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจรายจังหวัดจากสำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค พบว่า “ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค เดือนเมษายน 2565 สะท้อนความเชื่อมั่นในภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคทีปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าในหลายภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้ และภาคตะวันออก ซึ่งเป็นผลจากนโยบายเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติของรัฐบาล และยอดคำสั่งซื้อสินค้าอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง”
26 เม.ย. 2565
icon16
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 มีผู้แทนจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนเข้าร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบร่างรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 3 (ปี 2560 – 2564) และทิศทางของร่างแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 4 (ปี 2565 – 2570) รวมทั้งรับทราบการรายงานสรุปมาตรการทางการเงินและตลาดทุนที่มีส่วนในการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการที่จะดำเนินการในระยะต่อไป (มาตรการฯ) โดยกระทรวงการคลังจะนำมาตรการฯ และหลักการในการกำหนดทิศทางของร่างแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 4 รายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบไปพร้อมกับรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 3 (ปี 2560 - 2564) ในระยะสิ้นแผน
22 เม.ย. 2565
icon30
ความคืบหน้ามาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ปี 2565 ซึ่งประกอบด้วย โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 4 โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษระยะที่ 2 และโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 พบว่า จากข้อมูลสะสม ณ วันที่ 21 เมษายน 2565 ณ เวลา 23.00 น. มีผู้ใช้สิทธิทุกโครงการ รวม 40.94 ล้านราย และมียอดใช้จ่ายรวมทั้งหมด 69,260.9 ล้านบาท
20 เม.ย. 2565
icon38
ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น จำนวน 1,107,285 ล้านบาท ในขณะที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 1,723,069 ล้านบาท
20 เม.ย. 2565
icon31
นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 (โครงการฯ ระยะที่ 4) โดยจากข้อมูลสะสม ณ วันที่ 19 เมษายน 2565 ณ เวลา 23.00 น. พบว่า มีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 (ประชาชนกลุ่มเดิมฯ) จำนวน 25.46 ล้านราย ซึ่งมียอดใช้จ่าย 58,865.1 ล้านบาท และมีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 (ประชาชนกลุ่มใหม่ฯ) จำนวน 8.04 แสนราย ซึ่งมียอดใช้จ่าย 1,752.7 ล้านบาท รวมมีผู้ใช้สิทธิทั้งหมดจำนวน 26.26 ล้านราย และยอดการใช้จ่ายรวม 60,617.8 ล้านบาท
19 เม.ย. 2565
icon72
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ จำนวน 1,091,156 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 68,890 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.7 และสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6.8
19 เม.ย. 2565
icon21
ตามที่ได้มีข่าวเผยแพร่ข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับหนี้สาธารณะในประเด็นการกู้เงินของรัฐบาล อัตราดอกเบี้ย การชำระคืนหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้ประเทศ ประเทศไทยเสี่ยงล้มละลาย ผ่านสื่อต่างๆ นั้น
12 เม.ย. 2565
icon25
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ เรื่อง การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2
11 เม.ย. 2565
icon10
ายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงว่า นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน (ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors’ Meeting: AFMGM) ครั้งที่ 8 การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน (ASEAN Finance Ministers’ Meeting: AFMM) ครั้งที่ 26 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 8 เมษายน 2565 ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง และผู้ว่าการธนาคารกลาง ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นประธานร่วมของกรอบการประชุม AFMGM ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิดหลัก “อาเซียนร่วมจัดการความท้าทายไปด้วยกัน” (ASEAN A.C.T.: Addressing Challenge Together)
8 เม.ย. 2565
icon29
นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้ามาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ปี 2565 ซึ่งประกอบด้วย โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 4 โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 และโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 พบว่า จากข้อมูลสะสม ณ วันที่ 7 เมษายน 2565 ณ เวลา 23.00 น. มีผู้ใช้สิทธิทุกโครงการรวม 40.92 ล้านราย และมียอดใช้จ่ายรวมทั้งหมด 67,705.55 ล้านบาท