TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

แถลงข่าว
25 ธ.ค. 2562
230
ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม – พฤศจิกายน 2563) รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น จำนวน 429,707 ล้านบาท ในขณะที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 549,527 ล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 340,815 ล้านบาท
25 ธ.ค. 2562
297
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม – พฤศจิกายน 2562) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ จำนวน 413,589 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 6,349 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.6 และสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 18,655 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.7 โดยการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจและการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากร สูงกว่าประมาณการ จำนวน 4,744 และ 3,006 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.5 และ 1.2 ตามลำดับ
24 ธ.ค. 2562
1246
กฎกระทรวง ฉบับที่ 355 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในประมวลรัษฎากร เพื่อกำหนดรายการข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะที่ต้องรายงานและวิธีการรายงานได้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป โดยได้กำหนดวันในการเริ่มเก็บและรวบรวมข้อมูลการฝากหรือรับโอนของบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป โดยผู้มีหน้าที่รายงานข้อมูลต้องรายงานข้อมูลบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะของปี 2562 (ข้อมูลระหว่างวันที่ 24 – 31 ธันวาคม 2562) ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยกฎกระทรวงดังกล่าวมีรายละเอียดการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะ (มีการฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ 3,000 ครั้งขึ้นไป หรือ มีการฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ 400 ครั้งและมียอดเงินรวมกันตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป) ที่ต้องรายงานและวิธีการรายงานตามกฎกระทรวงตามมาตรา 3 สัตตรสแห่งประมวลรัษฎากร
24 ธ.ค. 2562
2309
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติเป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 28/8 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
18 ธ.ค. 2562
981
มาตรการ “ชิมช้อปใช้” ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงในการส่งเสริมให้ประชาชนมีการจับจ่ายใช้สอยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการบริโภคภายในประเทศ โดยเฉพาะการใช้จ่ายผ่าน g-Wallet ช่อง 2 ซึ่งจากกระแสตอบรับดังกล่าว ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดของสมนาคุณเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการจับจ่ายใช้สอยผ่าน g-Wallet ช่อง 2 อย่างต่อเนื่อง โดยประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ทั้ง 3 เฟส สามารถใช้สิทธิ์ภายใต้มาตรการได้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้จ่ายผ่าน g-Wallet ช่อง 2 ซึ่งนอกจากจะมีสิทธิได้รับเงินคืนสูงสุดถึงร้อยละ 20 แล้ว ยังมีสิทธิ์ลุ้นรับของสมนาคุณต่าง ๆ มูลค่ารวม 12 ล้านบาท โดยประชาชนที่ใช้จ่ายผ่าน g-Wallet ช่อง 2 สำหรับยอดสะสมทุก ๆ 1,000 บาท จะได้รับ 1 สิทธิ์ ในการลุ้นรับของสมนาคุณกว่า 500 รายการอีกทั้ง สำหรับยอดสะสมผ่าน g-Wallet ช่อง 2 ตลอดมาตรการ จะมีสิทธิ์ลุ้นรับของสมนาคุณชิ้นใหญ่เพิ่มเติม ได้แก่ รถยนต์ และรถกระบะ นอกจากนี้ สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการทุก ๆ 1 ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มีมูลค่าการชำระเงิน 100 บาทขึ้นไป จะได้รับ 1 สิทธิ์ ในการลุ้นรับทองคำกว่า 100 รายการ โดยสามารถลุ้นรับของสมนาคุณรวม 6 ครั้ง ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 วันศุกร์ที่ 3 10 17 และ 24 มกราคม 2563 และวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้ ในการลุ้นรับของสมนาคุณครั้งแรกในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 นี้ ที่กระทรวงการคลังจะประกอบด้วยรถกระบะ Toyota Hilux Revo 1 คัน รถจักรยานยนต์ Honda New PCX150 4 คัน โทรทัศน์ดิจิทัล Samsung TV55 8 เครื่อง และทองคำ 156 แท่ง รวมของสมนาคุณทั้งสิ้น 169 รายการ
12 ธ.ค. 2562
47
ตามที่กระทรวงการคลังได้พิจารณาดำเนินการเพื่อขอให้สำนักงานอัยการสูงสุดดำเนินคดีล้มละลายตามมาตรา 10 แห่งพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 กับบริษัท อีซี่ เน็ตเวิร์ค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด กับพวก เพื่อเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนผู้ให้กู้ยืมเงินซึ่งเป็นผู้เสียหาย เนื่องจากกระทรวงการคลังเห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่า บริษัท อีซี่ เน็ตเวิร์ค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด กับพวก เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวไม่เพียงพอกับการชำระหนี้ให้กับผู้เสียหายได้
12 ธ.ค. 2562
60
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลาประมาณ 16.30 น. บริษัท S&P Global Ratings (S&P) ได้มีการปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของเศรษฐกิจไทยจากระดับมีเสถียรภาพ (Stable) เป็นเชิงบวก (Positive) และยังคงอันดับความน่าเชื่อถือของรัฐบาลในการออกตราสารหนี้สกุลเงินตราต่างประเทศระยะยาวที่ BBB+ และระยะสั้นที่ A-2 รวมทั้งคงอันดับความน่าเชื่อถือสกุลเงินบาทระยะยาวที่ A- และระยะสั้นที่ A-2 โดยมีปัจจัยด้านบวกของประเทศไทยมาจาก (1) ภาคการคลังที่แข็งแกร่งและระดับหนี้สาธารณะที่ต่ำ (2) ฐานะการเงินระหว่างประเทศและสภาพคล่องที่อยู่ในระดับสูง (Solid External Balance Sheet and Liquidity) (3) การดำเนินนโยบายการเงินการคลังที่เหมาะสมในช่วงที่ผ่านมา และ (4) การมียุทธศาสตร์ชาติก็เป็นสิ่งที่ดี รวมทั้งการมีรัฐบาลจากการเลือกตั้งที่น่าจะตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดี มีเสถียรภาพทางการเมือง (Political Stability) ที่น่าจะส่งผลดีกับการปฏิรูปเศรษฐกิจ (Economic Reform) และการบริหารงาน (Public Administration) เพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growth) อย่างไรก็ตาม ในระยะต่อจากนี้ไป บริษัท S&P ประเมินว่า ควรต้องติดตามผลกระทบของสงครามการค้าสหรัฐฯ – จีน ที่มีต่อภาคการส่งออกของไทย
11 ธ.ค. 2562
235
การเปิดลงทะเบียน “โครงการบ้านดีมีดาวน์” ในวันแรก ระบบมีความพร้อมในการรองรับการลงทะเบียนผ่าน www.บ้านดีมีดาวน์.com เป็นอย่างดี โดย ณ เวลา 13.00 น. มีผู้ลงทะเบียนแล้วจำนวน 40,906 ราย ซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนแล้วระบบจะใช้เวลาตรวจสอบรอบแรก 3 วันทำการ และจะได้รับ SMS แจ้งผลการตรวจสอบคุณสมบัติในรอบแรกว่าได้เป็นผู้เข้าร่วมโครงการหรือไม่ และหากเป็นผู้ที่ผ่านการตรวจสอบสามารถนำ SMS ดังกล่าวไปแสดงต่อสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการเพื่อแสดงตนว่าเป็นผู้เข้าร่วมโครงการได้ ในส่วนของการกรอกข้อมูลหน้าเว็บไซต์ที่ลงทะเบียนมีเพียงข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ เลขประจำตัว 13 หลัก ชื่อ-สกุล ว/ด/ป เกิด รหัสหลังบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์มือถือและ E-mail
11 ธ.ค. 2562
1226
มาตรการ “ชิมช้อปใช้” มียอดการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยภาพรวมการใช้จ่ายของประชาชน ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2562 มีผู้ใช้สิทธิ์รวมเป็นจำนวน 11,787,584 ราย มียอดการใช้จ่ายทั้งสิ้น 21,546 ล้านบาท โดยเฉพาะการใช้จ่ายผ่าน g-Wallet ช่อง 2 มีผู้เติมเงินผ่าน g-Wallet ช่อง 2 จำนวน 406,253 ราย และมีผู้ใช้สิทธิ์ผ่าน g-Wallet ช่อง 2 แล้วจำนวน 324,431 ราย ยอดการใช้จ่ายรวม 9,916 ล้านบาท เฉลี่ยการใช้จ่ายผ่าน g-Wallet ช่อง 2 อยู่ที่ 30,564 บาทต่อราย ทั้งนี้ ยอดใช้จ่ายเฉลี่ยผ่าน g-Wallet ช่อง 2 ตลอด 1 สัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่ ประมาณ 400 ล้านบาทต่อวัน ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่า จากยอดใช้จ่ายดังกล่าวในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
6 ธ.ค. 2562
709
คณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน ได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 และได้ออกประกาศจำนวน 7 ฉบับ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานสำหรับธนาคารผู้ประสานงานและสถาบันการเงินประชาชนเพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 และมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นมา