seach

แถลงข่าว rss
28 ม.ค. 2564
icon76
ความคืบหน้าการดำเนินโครงการเราชนะ ในระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2564 จะมีการเปิดรับลงทะเบียนออนไลน์สำหรับกลุ่มประชาชนที่ไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มประชาชนที่ไม่ได้อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกัน จะสามารถลงทะเบียนผ่านทาง www.เราชนะ.com เวลา 06.00 – 23.00 น. และสามารถตรวจสอบสถานะการได้รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
28 ม.ค. 2564
icon54
“เศรษฐกิจไทยปี 2563 คาดว่าจะหดตัวที่ร้อยละ -6.5 ต่อปี และคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2564 จะขยายตัวที่ร้อยละ 2.8 ต่อปี ปรับลดจากการประมาณการครั้งก่อน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย อย่างไรก็ดี มาตรการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ จะมีส่วนช่วยประคับประคองเศรษฐกิจไทยให้ฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่อง”
28 ม.ค. 2564
icon18
“ดัชนี RSI เดือนมกราคม 2564 ชี้แนวโน้มความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในบางภูมิภาค โดยเฉพาะภาคการลงทุนและภาคบริการของ กทม. และปริมณฑล เนื่องจากยังมีความไม่แน่นอนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ระลอกใหม่ อย่างไรก็ดี แนวโน้มความเชื่อมั่นในอนาคตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกยังมีทิศทางที่ดีขึ้น”
27 ม.ค. 2564
icon57
โครงการคนละครึ่งซึ่งเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com โดยประชาชนที่ลงทะเบียนสำเร็จจะได้รับ SMS ยืนยันสิทธิแล้ว ต้องยืนยันตัวตนให้สำเร็จก่อนจึงจะสามารถเริ่มใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้นั้น ขณะนี้มีประชาชนยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วประมาณร้อยละ 75 ของผู้ได้รับสิทธิในรอบลงทะเบียนครั้งนี้
26 ม.ค. 2564
icon36
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ จำนวน 515,749 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 39,998 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.2 ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 92,225 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.2
26 ม.ค. 2564
icon32
ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563) รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น จำนวน 605,797 ล้านบาท ในขณะที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 1,018,301 ล้านบาท รัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล จำนวน 340,810 ล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 473,001 ล้านบาท
26 ม.ค. 2564
icon161
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการด้านภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ในปี 2564
25 ม.ค. 2564
icon49
ความคืบหน้าการดำเนินโครงการคนละครึ่ง ณ วันที่ 24 มกราคม 2564 มีร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 1 ล้านร้านค้า และมีผู้ใช้สิทธิแล้วจำนวน 13,655,380 คน โดยมียอดการใช้จ่ายสะสม 71,323 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 36,488 ล้านบาท และภาครัฐร่วมจ่ายอีก 34,835 ล้านบาท โดยจังหวัดที่มีการใช้จ่ายสะสมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี สงขลา เชียงใหม่ และสมุทรปราการ ตามลำดับ ซึ่งผู้ประกอบการร้านค้ายังคงสมัครเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่อง
25 ม.ค. 2564
icon62
สบน.แถลงข่าวการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราชนะ” (We Win) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ในการระดมทุนเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชน และพลิกฟื้นเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามแผนงานโครงการของรัฐบาล ซึ่งพันธบัตรออมทรัพย์เป็นตราสารหนี้ที่มีความมั่นคงให้ผลตอบแทนที่ดีในช่วงที่ตลาดการเงินมีความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ และเป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐเพื่อการดูแลประชาชน ทุกกลุ่ม พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราชนะ” จะเริ่มจำหน่ายบนวอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชันเป๋าตังเป็นที่แรกในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 และจำหน่ายผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่ายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ซึ่งผู้ลงทุนสามารถเลือกลงทุนได้ตามความสะดวก
19 ม.ค. 2564
icon318
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2564 ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ ซึ่งมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง ได้แก่ โครงการเราชนะ