TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

Article

Section1

 • กรมบัญชีกลางเพิ่มเติมรายการยาหรือสารอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง
 • ถึงเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีแล้ว
 • ให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวตรวจสอบสิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลให้ถูกต้อง
 • ประกาศเจตนารมณ์
 • ออมสินปล่อยกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานราก
 • กรมบัญชีกลางเปลี่ยนรูปแบบการแจ้งข้อมูลผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ
 • เตือนระวังผู้แอบอ้างติดต่อขอข้อมูลส่วนบุคคล
 • กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ

Section2

ภาพข่าวและกิจกรรม

นายจำเริญ โพธิยอด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงการคลัง ร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบเงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 18 ปี สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการสัมมนาสรุปผลโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีนายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวรายงาน

นายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “Security Awareness: Frontline Defense” เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยและการป้องกันภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ผู้บริหารและพนักงาน ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)

นายสันติ อ่ำศรีเวียง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง เป็นผู้แทนกระทรวงการคลัง รับมอบโล่ ผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ ประจำปี 2563 สาขาฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้

Section3

Section4

Section5

บอกเล่าเก้าสิบ

วิดีโอ

MOF Poll

ท่านเคยใช้งานศูนย์บริการใดของกระทรวงการคลัง
Vote summary

Section6

Section7

 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารออมสิน
 • ธกส.
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • EXIM
 • ออมสิน
 • SME Bank
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • การยาสูบแห่งประเทศไทย
 • องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
 • บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
 • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
 • บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
 • กยศ
 • สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
 • มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
 • โรงงานไพ่

 • กรมบัญชีกลาง
 • สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
 • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 • สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 • กรมสรรพากร
 • กรมสรรพสามิต
 • กรมศุลกากร
 • กรมธนารักษ์

 • w3c_xhtml
 • w3c_css
 • w3c_wcag