Article

Section1

 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner

Section2

ภาพข่าวและกิจกรรม

thumbnail

นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง และคณะผู้บริหารกระทรวงการคลัง ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

thumbnail

นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่รับมอบหมาย ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ในโอกาสนี้ ได้เยี่ยมคารวะนายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชุมหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังร่วมกับภาคเอกชน พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น และสำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น พร้อมเยี่ยมชม “พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น” แหล่งเรียนรู้ด้านเงินตราไทย และลงพื้นที่ตรวจตามโครงการสินเชื่อธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ โดยธนาคารออมสิน ณ ตลาดนัดชุมชน “อีสานออนซอน” รวมถึงลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2567

thumbnail

นางสาวศุกร์ศิริ อภิญญานุวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่รับมอบหมาย ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ในโอกาสนี้ ได้เยี่ยมคารวะนายสกุล ดำรงเกียรติกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมทั้งประชุมหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังร่วมกับภาคเอกชน พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดตรัง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง ด่านศุลกากรกันตัง ธนาคารออมสินเขตตรัง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตรัง และธนาคารกรุงไทย เขตตรัง และเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนจักสานก้านจาก บ้านนายยอดทองอำเภอกันตัง ซึ่งธนาคารออมสินให้การสนับสนุนแหล่งเงินทุน พร้อมติดตามโครงการคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และลงพื้นที่ตรวจท่าเทียบเรือกันตังซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ ณ จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2567

thumbnail

นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet ครั้งที่ 2/2567 โดยมีนายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุม

ปฏิทินกิจกรรม
18
พฤษภาคม
ไม่มีกิจกรรม

Section3

Section4

 • banner
 • banner
 • banner
 • banner

บอกเล่าเก้าสิบ

 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner

วิดีโอ

MOF Poll

ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์ กระทรวงการคลัง
Vote summary

Section6

Section7

 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารออมสิน
 • ธกส
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • EXIM
 • ออมสิน
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • การยาสูบแห่งประเทศไทย
 • บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
 • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
 • กยศ
 • สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
 • มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

 • กรมบัญชีกลาง
 • สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 • กรมสรรพากร
 • กรมสรรพสามิต
 • กรมศุลกากร
 • กรมธนารักษ์