Article

Section1

 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner

Section2

ภาพข่าวและกิจกรรม

thumbnail

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับ Mrs. Gita Sabharwal, UN Resident Coordinator in Thailand และคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการ ในรูปแบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

thumbnail

นางวรนุช ภู่อิ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังในท้องที่จังหวัดพิจิตร

thumbnail

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 (ASEAN+3 Finance Ministers’ and Central Bank Governors’ Meeting: AFMGM+3) ครั้งที่ 24 ในรูปแบบการประชุมทางไกล โดยได้หารือประเด็นสถานการณ์เศรษฐกิจและความร่วมมือทางการเงินของภูมิภาคอาเซียน+3

thumbnail

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และนายพิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจไทย ได้แก่ 1. รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนมีนาคม 2564 2. รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังภูมิภาคประจำเดือนมีนาคม 2564 3.ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI) ประจำเดือนเมษายน 2564 4. รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์

ปฏิทินกิจกรรม
14
พฤษภาคม
ไม่มีกิจกรรม

Section3

Section4

 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner

บอกเล่าเก้าสิบ

 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner

วิดีโอ

MOF Poll

ท่านเคยใช้งานศูนย์บริการใดของกระทรวงการคลัง
Vote summary

Section6

Section7

 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารออมสิน
 • ธกส
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • EXIM
 • ออมสิน
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • การยาสูบแห่งประเทศไทย
 • บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
 • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
 • กยศ
 • สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
 • มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
 • โรงงานไพ่

 • กรมบัญชีกลาง
 • สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
 • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 • สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 • กรมสรรพากร
 • กรมสรรพสามิต
 • กรมศุลกากร
 • กรมธนารักษ์