TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

Article

Section1

 • ไม่รับของขวัญ
 • ลุ้นรับของสมนาคุณจากมาตรการชิมช้อปใช้
 • ไอแบงก์สนองรัฐจัดโปรรับมือบ้านดีมีดาวน์
 • ร่างพระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวงที่ต้องจัดทำตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 • กองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว
 • โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
 • โครงการบ้านดีมีดาวน์
 • โครงการบ้านในฝัน

Section2

ภาพข่าวและกิจกรรม

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ ประธานคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง วุฒิสภา เป็นประธานการประชุมเพื่อฟังบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง วุฒิสภา กับ ผู้บริหารหน่วยงานที่อยู่ภายใต้กำกับของกระทรวงการคลัง

นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง) กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการด้านการงบประมาณ OECD Asian Senior Budget Officials Meeting ครั้งที่ 15

นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี(ปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง) เยี่ยมชมและเปิดบูธอย่างเป็นทางการ ในงาน Thailand Smart Money ครั้งที่ 10

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน Thailand Smart Money ครั้งที่ 10

Section3

Section4

Section5

บอกเล่าเก้าสิบ

วิดีโอ

MOF Poll

ท่านเคยใช้งานศูนย์บริการใดของกระทรวงการคลัง
Vote summary

Section6

Section7

หน่วยงานในสังกัด

 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารออมสิน
 • ธกส.
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • EXIM
 • ออมสิน
 • SME Bank
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • การยาสูบแห่งประเทศไทย
 • องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
 • บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
 • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
 • บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
 • กยศ
 • สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
 • มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

กรมในสังกัด

 • กรมบัญชีกลาง
 • สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
 • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 • สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 • กรมสรรพากร
 • กรมสรรพสามิต
 • กรมศุลกากร
 • กรมธนารักษ์

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 • w3c_xhtml
 • w3c_css
 • w3c_wcag