Article

Section1

Section2

ภาพข่าวและกิจกรรม

thumbnail

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดการประชุมมอบนโยบายบทบาทกองทุนการออมแห่งชาติ ในการส่งเสริมการออมภาคประชาชน ประจำปี 2566

thumbnail

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นประธานเปิดอาคาร ธ.ก.ส. สาขาแม่ลาว ที่เปิดให้บริการเกษตรกรลูกค้าและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ 5 ตำบล 63 หมู่บ้าน ในอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย จากนั้นเยี่ยมชมงาน บริษัท รากแก้ว ฟาร์มอโกร จำกัด ของนายยงยุทธ แก้วรากมุก ที่มีการเลี้ยงไก่ไข่ ผลิตและจัดจำหน่ายไข่ไก่ ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง เช่น เชียงใหม่ พะเยา ภายใต้แบรนด์ รากแก้วฟาร์ม มากว่า 30 ปี โดยเลี้ยงไก่ไข่ในระบบ EVAP ( Evaporative Cooling System) ในโรงเรือนแบบปิด ทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและมีประสิทธิภาพในการผลิต ปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ จำนวน 7 โรง ที่จุแม่ไก่ยืนกรงได้สูงสุด 265,000 ตัว มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในระบบการเลี้ยงและเก็บไข่ ได้แก่ เครื่องเก็บไข่ เครื่องให้อาหาร และเครื่องคัดไข่ โดยได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมไข่ จากกรม ปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (GMP) และการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่ไข่ (GAP) ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้ให้การสนับสนุนในการลงทุนผ่านสินเชื่อเสริมแกร่ง SME เกษตร โดยมีนายนรินทร์ สมสะอาด ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. ผู้บริหารและพนักงานในพื้นที่ ให้การต้อนรับ ณ ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566

thumbnail

นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประชุมตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายและผลการดำเนินงานตามมาตรการ แผนงาน โครงการของกระทรวงการคลังและรัฐบาล รวมทั้งปัญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจใฝสังกัดกระทรวงการคลังในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) ณ ห้องประชุมชั้น 7 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

thumbnail

นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตามภารกิจ ผลการดำเนินการตามมาตรการ แผนงาน และโครงการสำคัญที่ได้รับมอบหมายจากกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ของสำนักงานสรรพากรภาค 2 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10 - 15 ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 12 อาคารฤทธิรงค์ ซอยพัฒนาการ 31/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

ปฏิทินกิจกรรม
07
กุมภาพันธ์
ไม่มีกิจกรรม

Section3

Section4

 • banner

บอกเล่าเก้าสิบ

 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner

วิดีโอ

MOF Poll

ไม่มีข้อมูลแบบสำรวจ
Vote summary

Section6

Section7

 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารออมสิน
 • ธกส
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • EXIM
 • ออมสิน
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • การยาสูบแห่งประเทศไทย
 • บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
 • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
 • กยศ
 • สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
 • มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
 • โรงงานไพ่

 • กรมบัญชีกลาง
 • สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 • กรมสรรพากร
 • กรมสรรพสามิต
 • กรมศุลกากร
 • กรมธนารักษ์