Article

Section1

 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner

Section2

ภาพข่าวและกิจกรรม

thumbnail

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดการประชุมระดับอาเซียน The ASEAN Director-General Meeting on Digital Technologies to Enhance Excise Tax Administration and Moving Forward to Carbon Neutrality เพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิต การยกระดับและส่งเสริมการลดปริมาณคาร์บอนเพื่อการก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศสมาชิกอาเซียน จัดโดยกรมสรรพสามิต

thumbnail

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 20 ปี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

thumbnail

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมการประชุม Governors' Plenary Session ภายใต้หัวข้อ “Threats to Food Security in Asia and the Pacific and The ADB's Response” และได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับประเด็นความมั่นคงด้านอาหาร และการกำหนดนโยบายและแนวทางของ ADB ในการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำลังพัฒนา ในห้วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 55

thumbnail

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้กล่าวถ้อยแถลงระหว่างการประชุม Business Session ในการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 55 ช่วงที่ 2 ในฐานะผู้ว่าการของประเทศไทย #ADBAnnualMeeting

Section3

Section4

 • banner
 • banner
 • banner
 • banner

บอกเล่าเก้าสิบ

 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner

วิดีโอ

MOF Poll

ท่านเคยใช้งานศูนย์บริการใดของกระทรวงการคลัง
Vote summary

Section6

Section7

 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารออมสิน
 • ธกส
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • EXIM
 • ออมสิน
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • การยาสูบแห่งประเทศไทย
 • บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
 • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
 • กยศ
 • สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
 • มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
 • โรงงานไพ่

 • กรมบัญชีกลาง
 • สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 • กรมสรรพากร
 • กรมสรรพสามิต
 • กรมศุลกากร
 • กรมธนารักษ์