ประกาศ สป.กค. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกบุคคล เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต. เจ้าพนักงานธุรการ
ประกาศ สป.กค. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกบุคคล เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต. เจ้าพนักงานธุรการ
ประกาศเมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2566
1 อัตรา

article