TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประกาศเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2563
0 อัตรา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
28 ม.ค. 2563 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ
icon
23 ม.ค. 2563 ขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
icon
10 มี.ค. 2563 รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
icon
10 มี.ค. 2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
icon
10 เม.ย. 2563 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
icon