TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 4 ตำแหน่ง และตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 4 ตำแหน่ง และตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง
ประกาศเมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2561
5 อัตรา

หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
- 1556612556
icon