TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนังานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน (ใช้บัญชีของกรมบัญชีกลาง)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนังานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน (ใช้บัญชีของกรมบัญชีกลาง)
ประกาศเมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2561
0 อัตรา

หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
- 1556612711
icon
- 1556612711
icon