TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ประกาศเมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2563
1 อัตรา