ประกาศ สป. กค. เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
ประกาศ สป. กค. เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
ประกาศเมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2566
1 อัตรา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
12 ก.ย. 2566 ประกาศ สป. กค. เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
icon
25 ส.ค. 2566 ประกาศ สป. กค. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
icon
7 ส.ค. 2566 ประกาศ สป.กค.เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบคัดลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
icon
10 ก.ค. 2566 ประกาศ สป.กค.เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
icon

article