TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
ประกาศเมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2560
3 อัตรา

หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : ประกาศรายชื่อ
ประกาศขึ้นบัญชี : ไม่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
- รายละเอียดการรับสมัคร
icon