จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 29 ก.ย. 2566 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้าง จ้างดำเนินโครงการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อัพเดทโครงการ 3,583,650.00 3,549,725.00 รายละเอียด
2 29 ก.ย. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างเหมาบริการวงจรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อัพเดทโครงการ 81,330,000.00 81,330,000.00 รายละเอียด
3 29 ก.ย. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้าง การจ้างเหมาดำเนินการปฏิบัติงานและบำรุงรักษาระบบ GFMIS (Operation Maintenance O M) จำนวน 8 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อัพเดทโครงการ 144,666,000.00 144,666,000.00 รายละเอียด
4 29 ก.ย. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่และบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า รวมทั้งทำความสะอาดพื้นถนน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อัพเดทโครงการ 2,575,100.00 2,499,520.00 รายละเอียด
5 29 ก.ย. 2566 เฉพาะเจาะจง เช่าบริการข้อมูลระบบข่าวในประเทศและข่าวต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อัพเดทโครงการ 640,000.00 640,000.00 รายละเอียด
6 28 ก.ย. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองระบบ New GFMIS Thai จำนวน 8 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อัพเดทโครงการ 656,000.00 656,000.00 รายละเอียด
7 28 ก.ย. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไข ระบบสนับสนุนสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) จำนวน 8 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อัพเดทโครงการ 1,280,000.00 1,280,000.00 รายละเอียด
8 28 ก.ย. 2566 เฉพาะเจาะจง ซื้อการจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อัพเดทโครงการ 100,000.00 99,991.50 รายละเอียด
9 28 ก.ย. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างทำความสะอาดเก้าอี้ โวฟาและพื้นพรม ชั้น 2,3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อัพเดทโครงการ 115,008.95 115,008.95 รายละเอียด
10 28 ก.ย. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างเหมาบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงของระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 8 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อัพเดทโครงการ 37,466,000.00 37,466,000.00 รายละเอียด