จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 2 มิ.ย. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาพาหนะรถยนต์ตู้ เพื่อรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการตรวจราชการกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อัพเดทโครงการ 49,000.00 49,000.00 รายละเอียด
2 2 มิ.ย. 2566 เฉพาะเจาะจง เช่ารถรับรองเพื่อเป็นพาหนะเดินทางในต่างประเทศ แก่คณะผู้แทนไทยในระหว่างการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อัพเดทโครงการ 160,000.00 111,127.68 รายละเอียด
3 30 พ.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง ซื้อธงตราสัญลักษณ์ ออป จำนวน 2 รายการ และผ้าต่วน จำนวน 2 รายการ รวม 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12,800.00 12,800.00 รายละเอียด
4 30 พ.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง ซื้อธงตราสัญลักษณ์ ออป จำนวน 2 รายการ และผ้าต่วน จำนวน 2 รายการ รวม 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12,800.00 12,800.00 รายละเอียด
5 30 พ.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง ซื้อธงตราสัญลักษณ์ ออป จำนวน 2 รายการ และผ้าต่วน จำนวน 2 รายการ รวม 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12,800.00 12,800.00 รายละเอียด
6 30 พ.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างขนย้ายและจัดโต๊ะ เก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อัพเดทโครงการ 1,500.00 1,500.00 รายละเอียด
7 30 พ.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง ซื้อแจกันดอกไม้สด จำนวน 1 แจกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อัพเดทโครงการ 1,500.00 1,500.00 รายละเอียด
8 30 พ.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง ซื้อชุดข้าวสารอาหารแห้งพร้อมพวงมาลัย ปากกาลงนาม และสมุดลงนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อัพเดทโครงการ 5,360.00 5,360.00 รายละเอียด
9 29 พ.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อัพเดทโครงการ 95,184.00 95,184.00 รายละเอียด
10 26 พ.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง ซื้อพัดลมดูดอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อัพเดทโครงการ 5,350.00 5,350.00 รายละเอียด