จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 16 พ.ค. 2567 เฉพาะเจาะจง เช่าการเช่าบริการข้อมูลระบบข่าวในประเทศและข่าวต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อัพเดทโครงการ 320,000.00 320,000.00 รายละเอียด
2 16 พ.ค. 2567 เฉพาะเจาะจง จ้างทำตรายาง จำนวน 11 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อัพเดทโครงการ 1,300.00 1,300.00 รายละเอียด
3 15 พ.ค. 2567 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างเหมาบริการระบบ Internet ความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อัพเดทโครงการ 2,480,000.00 2,480,000.00 รายละเอียด
4 14 พ.ค. 2567 เฉพาะเจาะจง จ้างจัดทำรายงานประจำปีของกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจ ฐานรากและสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อัพเดทโครงการ 200,000.00 155,150.00 รายละเอียด
5 13 พ.ค. 2567 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างทำป้ายชื่อ เพื่อใช้ในราชการของข้าราชการการเมือง ชั้น 3 อาคารสำนักงาน ปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อัพเดทโครงการ 600.00 600.00 รายละเอียด
6 13 พ.ค. 2567 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองระบบ New GFMIS Thai จำนวน 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 - 30 กันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อัพเดทโครงการ 328,000.00 328,000.00 รายละเอียด
7 9 พ.ค. 2567 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบ Telepresence โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 133,000.00 132,990.00 รายละเอียด
8 8 พ.ค. 2567 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาและย้ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสำหรับอาคารที่ทำการใหม่ กระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 35,747,000.00 35,747,000.00 รายละเอียด
9 8 พ.ค. 2567 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนสำหรับใช้งานระบบ New GFMIS Thai ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27,058,000.00 27,050,000.00 รายละเอียด
10 8 พ.ค. 2567 เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 120,936.75 120,936.75 รายละเอียด