จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 23 ก.ย. 2564 เฉพาะเจาะจง เช่าบริการสื่อดิจิทัลด้านข้อมูลเศรษฐกิจการเงินการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อัพเดทโครงการ 500,000.00 500,000.00 รายละเอียด
2 22 ก.ย. 2564 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ SAP ของระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 69,270,000.00 69,270,195.00 รายละเอียด
3 21 ก.ย. 2564 เฉพาะเจาะจง จ้างสำหรับการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบ Telepresence โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อัพเดทโครงการ 399,000.00 399,110.00 รายละเอียด
4 13 ก.ย. 2564 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัยสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองระบบ New GFMIS Thai โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 984,000.00 1,026,240.00 รายละเอียด
5 9 ก.ย. 2564 เฉพาะเจาะจง เช่าการเช่าบริการข้อมูลระบบข่าวในประเทศและข่าวต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 840,000.00 840,000.00 รายละเอียด
6 20 ก.ย. 2564 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างเหมาบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงของระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 56,152,000.00 67,800,000.00 รายละเอียด
7 17 ก.ย. 2564 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างเหมาดำเนินการปฏิบัติงานและบำรุงรักษาระบบ GFMIS (Operation Maintenance OM) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 140,300,000.00 140,300,000.00 รายละเอียด
8 17 ก.ย. 2564 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างเหมาบริการวงจรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 122,539,700.00 126,060,000.00 รายละเอียด
9 17 ก.ย. 2564 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างเหมาบริการระบบ Internet ความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,632,000.00 7,550,000.00 รายละเอียด
10 16 ก.ย. 2564 คัดเลือก ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 49 รายการ โดยวิธีคัดเลือก อัพเดทโครงการ 7,797,055.00 7,791,055.00 รายละเอียด