จ้างการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
63107291373
งบประมาณ:
4,070,000.00
ราคากลาง:
4,070,000.00
อีเมล์แอดเดรส:
www.mof.go.th หรือ www.gprocurement.go.th
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศราคากลาง 29 ต.ค. 2563

article